ಗಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

Written By

Martin Hansson

ಗಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ನಿರ್ಣಯವೇನು? ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುವುವೇ? ಹೆಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಅನುಮತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು?

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಸ್: ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮರಣದ ನಂತರ ಮಗ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಕೋರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ

ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾದ ಆಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಖರೀದಿಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಆದಾಯದಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಗಂಡನಿಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ 1988 ಅಧಿನಿಯಮದ ಧಾರಾಗಳು ಹೆಂಡತಿಯ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ

ನ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಣಯ: ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾದ ಆಸ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಗಂಡನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಖರೀದಿಯ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೃಢವಾಗಿವೆ ಮದುವೆಯ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.